Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Khi có thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp, nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đến Sở Xây dựng
- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định thì phải thông báo và hướng dẫn một lần bằng văn bản cho nhà thầu biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trong thời gian 20 ngày làm việc, Sở Xây dựng cấp giấy phép điều chỉnh hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.  

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 8 của Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)
- Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

Thời hạn giải quyết

- 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Quyết định điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng 

Phí, lệ phí

Không có 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

không 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13  ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
*Nguồn: Quyết định số 3060/QĐ-UBND  ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.