Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trình thẩm định qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Trường hợp:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoặc thông báo để tổ chức hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo quy định. (Trường hợp tổ chức gửi hồ sơ trình thẩm định qua đường bưu điện, trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận được hồ sơ có xác nhận dấu bưu điện, cơ quan thẩm định phải có văn bản yêu cầu tổ chức hoàn thiện, bổ sung hồ sơ).

- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

- Bước 5: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

-Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế BVTC xây dựng công trình (Áp dụng theo mẫu số 06,  phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

-Bản vẽ quy hoạch địa điểm xây dựng công trình;

- Chấp thuận về phương án kiến trúc (đối với công trình xây dựng phải chấp thuận PA kiến trúc của cấp có thẩm quyền);.

-Thuyết minh sơ bộ dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình; Bảng tính kết cấu chịu lực công trình

- Quyết định phê duyệt dự án (đối với dự án 2 bước), Quyết định chỉ thầu đơn vị tư vấn thiết kế; 

- Kết quả khảo sát địa chất công trình (Báo cáo kết quả khảo sát được chủ đầu tư chấp thuận nghiệm thu);

- Thẩm duyệt phương án PCCC; Chấp thuận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền; văn bản chấp thuận đấu nối về hạ tầng kỹ thuật (điện, nước)

- Hồ sơ  năng lực tư vấn có đủ tư cách pháp nhân: (Bao gồm đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp với loại công trình và lĩnh vực tư vấn; Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm tư vấn đã thực hiện; Chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ trì thiết kế, chủ trì kết cầu công trình);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Thời hạn giải quyết

- 30 (ba mươi) ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III;

- 20 (hai mươi) ngày làm việc đối với các công trình còn lại;

 (Thời gian tính từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định)

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản Thông báo kết quả thẩm định + bản vẽ được đóng dấu thẩm định.

Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính

 (Chủ đầu tư nộp phí thẩm định cho Sở Xây dựng trước khi nhận kết quả thẩm định)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Tờ trình (theo mẫu số 06, phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn 1 số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.