Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trình thẩm định qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Trường hợp:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoặc thông báo để tổ chức hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo quy định. (Trường hợp tổ chức gửi hồ sơ trình thẩm định qua đường bưu điện, trong vòng 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận được hồ sơ có xác nhận dấu bưu điện, cơ quan thẩm định phải có văn bản yêu cầu tổ chức hoàn thiện, bổ sung hồ sơ).

- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

- Bước 5: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

-Tờ trình thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (theo mẫu phụ lục số 06,  phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

- Quyết định phê duyệt dự án/BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền (Bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu thiết kế bổ sung;

- Hồ sơ thiết kế cơ sở; kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư đã được thẩm định;

-Trong trường hợp thiết kế- dự toán điều chỉnh làm thay đổi mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư thì phải điều chỉnh dự án hoặc BCKT-KT;

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung thiết kế thay đổi nhằm đảm bảo sự phù hợp với nhiệm vụ thiết kế và thiết kế đã được duyệt;

- Hồ sơ kết quả khảo sát xây dựng có liên quan đến bản vẽ và thuyết minh thiết kế thay đổi  (Bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ thiết kế bổ sung (gồm các bản vẽ và thuyết minh thiết kế thay đổi; bảng tính kết cấu chịu lực công trình và các biên bản phát sinh, điều chỉnh, bổ sung thiết kế- dự toán);

- Dự toán xây dựng bổ sung (bản chính) kèm thao file mềm tính dự toán;

- Báo giá của các loại vật tư, thiết bị đặc thù được tính trong dự toán (nếu có);

- Chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán xây dựng công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

- 30 ngày làm việc đối với đối với công trình cấp II và cấp III;

- 20 ngày làm việc đối với đối với các công trình còn lại;

 (Thời gian tính từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định)

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): ...

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản Thông báo kết quả thẩm định + hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán được đóng dấu thẩm định.

Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính

 (Chủ đầu tư nộp phí thẩm định cho Sở Xây dựng trước khi nhận kết quả thẩm định)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Tờ trình (theo mẫu số 06, phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn 1 số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.