Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trình thẩm định qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Trường hợp:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoặc thông báo để tổ chức hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo quy định. (Trường hợp tổ chức gửi hồ sơ trình thẩm định qua đường bưu điện, trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận được hồ sơ có xác nhận dấu bưu điện, cơ quan thẩm định phải có văn bản yêu cầu tổ chức hoàn thiện, bổ sung hồ sơ).

- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

- Bước 5: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

-Tờ trình thẩm định Dự án/ BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu số 01 hoặc số 04, phụ lục số II ban hành kèm theo  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền (theo quy định của Luật đầu tư công);

- Quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch trong trường hợp chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt; phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến;

- Quyết định được lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc  trong trường hợp có tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc (nếu có);

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng của Chủ đầu tư;

- Quyết định lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng tổng thể; Quy hoạch hạ tầng tái định cư (nếu có);

- Kết quả thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án có yêu cầu thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy) ;

-Kết quả phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Báo cáo nghiên cứu khả thi/BCKT-KT đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng gồm (Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

-Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh;

- Hồ sơ khảo sát xây dựng để lập dự án; hồ sơ khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng công trình đối với dự án sửa chữa, cải tạo (gồm: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát xây dựng; Hồ sơ kết quả khảo sát xây dựng; Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng; Đối với công trình cải tạo, sửa chữa phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng và kiểm định chất lượng công trình hiện trạng);

-Hồ sơ thông tin năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án, thiết kế:

+ Đối với tổ chức tư vấn có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập, có chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức khảo sát, lập dự án, thiết kế cơ sở. phù hợp với loại dự án, cấp công trình theo quy định của pháp luật xây dựng.

+ Đối với cá nhân có chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế, chủ trì lập tổng mức đầu tư (bản sao có chứng thực);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư yêu cầu đối với Báo cáo KTKT (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng);

- Văn bản thỏa thuận về đấu nối, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật; Báo giá các loại vật tư, thiết bị đặc thù được tính tổng mức đầu tư; File mềm tính tổng mức đầu tư công trình; tài liệu xác định vị trí, cự ly đổ đất thải, vị trí mỏ vật liệu; các tài liệu cần thiết khác;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. Trường hợp có yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ để đảm bảo việc xin ý kiến của các ngành, đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện (Do cơ quan thẩm định yêu cầu);

Thời hạn giải quyết

- 30 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm B;

- 20 ngày làm việc đối với đối với dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD;

 (Thời gian tính từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định)

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông báo kết quả thẩm định + bản vẽ thiết kế, tổng mức đầu tư hoặc dự toán được đóng dấu thẩm định.

Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính

(Chủ đầu tư nộp phí thẩm định cho Sở Xây dựng trước khi nhận kết quả thẩm định dự án ĐTXD công trình)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Tờ trình (theo mẫu số 01 hoặc số 04, phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn 1 số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.