Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án) lập báo cáo quyết toán năm, gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, thị, thành phố.
+ Bước 2:Kho bạc nhà nước huyện tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán, gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.

+ Bước 3: Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi các chủ đầu tư và Kho bạc nhà nước huyện; tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân để trình Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, thị xã phê chuẩn. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch hoặc thông qua hệ thống bưu chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
    - Báo cáo của các Chủ đầu tư (bao gồm: Biểu số 01/CĐT; Biểu số 02/CĐT; Biểu số 03/CĐT; Biểu số 04/CĐT) gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (Bộ chủ quản);
     - Báo cáo của Kho bạc Nhà nước các cấp gửi Phòng Tài chính (Biểu số 01/KBQT; Biểu số 02/KBQT;  Biểu số 03/KBQT; Biểu số 04/KBQT;  Biểu số 05/KBQT; Biểu số 06/KBQT; Biểu số 07/KBQT; Biểu số 08/KBQT).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc. 

Thời hạn giải quyết

Trong 30 ngày làm việc 

Cơ quan thực hiện TTHC
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở ban, ngành cấp tỉnh, thẩm định quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiện quản lý; Sở Tài chính tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước tỉnh. 

Đối tượng thực hiện

Các tổ chức liên quan 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản thông báo thẩm định 

Phí, lệ phí

Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Theo các Biểu mẫu của Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm. 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Chủ đầu tư phải đối chiếu số liệu về kế hoạch và vốn đã thanh toán với Kho bạc nhà nước trước khi lập báo cáo quyết toán năm. Phần thuyết minh báo cáo quyết toán: Đối với chủ đầu tư thực hiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nhà nước giao trong năm; thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư. 

Căn cứ pháp lý của TTHC
+ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/8/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
+ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

+ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.

*Nguồn: Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính