Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bước 2: Ban quản lý cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư. 

Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.  

Cơ quan thực hiện TTHC

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đối tượng thực hiện

Nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân).  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản cung cấp thông tin của Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 

Phí, lệ phí

Theo từng nội dung thông tin được cung cấp 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không  

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không  

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
*Nguồn: Quyết định số 2274 ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UNBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp.