Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban quản lý quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.
 

Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
- Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;
- Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Bản sao hợp đồng BCC.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện TTHC

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

Đối tượng thực hiện

Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) có văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.  

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015
*Nguồn: Quyết định số 2274 ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UNBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp.