Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

- Bước 2: Ban quản lý tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. 

Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc  

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư:
+ Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
+ Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
- Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư):
+ Thông báo của nhà đầu tư;
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
+ Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết

Ngay khi tiếp nhận.  

Cơ quan thực hiện TTHC

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

 
Đối tượng thực hiện
Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư chấm dứt hoạt động thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
+ Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng;

+ Dự án hết thời hạn hoạt động.   

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. 

Phí, lệ phí

Không  

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Có hồ sơ hợp lệ.  

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 28/11/2015.
*Nguồn: Quyết định số 2274 ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UNBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp.