Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về việc ngừng hoạt động.

- Bước 2: Ban quản lý ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.  

Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

Thời hạn giải quyết

Ngay khi tiếp nhận 

Cơ quan thực hiện TTHC

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) ngừng hoạt động đối với dự án đầu tư đang hoạt động. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC
- Ban quản lý tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra. 

Phí, lệ phí

Không  

Tên mẫu đơn, tờ khai
- Quyết định của nhà đầu tư về việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).

- Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư;  

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Áp dụng đối với dự án đang hoạt động và nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án.  

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
*Nguồn: Quyết định số 2274 ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UNBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp.