Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước1.Tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình có điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Bước2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý;
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàthiện theo đúng quy định.
Bước 3.Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.
Bước 4.- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đưa đối tượng và bàn giao cho tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ngay sau khi có quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp  huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Thành phần hồ sơ:

 Danh sách trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện

 Trưởng thôn nơi có trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp; tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND cấp huyện

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
2. Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Quyết định số  1922 /QĐ-CT ngày  15  tháng 7   năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
*Nguồn: Quyết định số 1922/QĐ-CT ngày 15/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc