Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước1. Cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện.
Bước2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý , viết giấy hẹn;
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàthiện theo đúng quy định.
Bước 3.Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 4. -Trường hợp người bị thương nặng vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc có lý do bất khả kháng khác ở ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ;
- Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận đượcvănbản đnghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyệnxemxét, quyết địnhhỗtrợ.

Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện 

Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
 Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

Thời hạn giải quyết

 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: không

Đối tượng thực hiện

 Cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định trợ giúp của Chủ tịch UBND cấp huyện

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
2. Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Quyết định số  1922 /QĐ-CT ngày  15  tháng 7   năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
*Nguồn: Quyết định số 1922/QĐ-CT ngày 15/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc