Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Lập danh sách đề nghị công nhận người có uy tín:

1. Căn cứ hướng dẫn của Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng thôn chủ trì tổ chức họp dân (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn) phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, Điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và tiến hành đề cử danh sách bình chọn người có uy tín (theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định này) gửi Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

2. Khi nhận được danh sách đề cử bình chọn người có uy tín của Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp liên tịch với sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn tiến hành bình chọn (theo Mẫu số 02 kèm theo Quyết định này) và lập hồ sơ đề nghị công nhận người có uy tín (01 bộ hồ sơ gồm: văn bản đề nghị và biên bản họp liên tịch theo Mẫu số 02 kèm theo Quyết định này) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín:

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, tổng hợp với các ban, ngành liên quan của xã kiểm tra kết quả bình chọn của các thôn (theo Mẫu số 03 kèm theo Quyết định này) và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản đề nghị kèm theo danh sách và biên bản theo Mẫu số 03) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản đề nghị, danh sách theo Mẫu số 04 kèm theo Quyết định này và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã) gửi Ban Dân tộc tỉnh tỉnh;

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, trình công nhận người có uy tín:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các huyện, Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh tổng hợp, thống nhất với cơ quan công an cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng liên quan hoàn thiện hồ sơ (01 bộ gồm: tờ trình, dự thảo Quyết định kèm theo danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo Mẫu số 04 kèm theo Quyết định này và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh trước 15 tháng 12 của năm và gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp theo quy định.

Cách thức thực hiện

- Qua Bưu điện;
- Trực tiếp tại Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh (Địa chỉ: Phố Đào Duy Anh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Tại cấp thôn, xã:

- Cấp thôn, làng:

+ Trưởng thôn lập Biên bản, danh sách bình chọn người có uy tín (theo mẫu)

+ Trưởng ban công tác mặt trận thôn lập hồ sơ:

. Văn bản đề nghị

. Biên bản họp liên tịch (theo mẫu)

* Cấp xã:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách

- Biên bản kiểm tra (theo mẫu)

* Cấp huyện:

- Văn bản đề nghị, kèm theo danh sách (theo mẫu)

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã

* Cấp tỉnh:

- Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín;

- Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt (theo mẫu)

- Bản tổng hợp hồ sơ của UBND các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. (Trong đó: Cấp xã: 04 ngày; cấp huyện: 04 ngày;Ban Dân tộc: 04 ngày; UBND tỉnh: 03 ngày).

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn; Công an cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng liên quan.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức; Cá nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

 Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Biên bản Hội nghị dân cư thôn đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (mẫu số 01 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg)

- Biên bản họp liên tịch thôn bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (mẫu số 02 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg)

- Biên bản kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín năm ….. (mẫu số 03 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg)

- Tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm……(mẫu số 04 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg)

Tải về tại đây

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành Phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

- Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc;

- Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư;

- Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Điều kiện:

- Mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 01 (một) người có uy tín;

- Trường hợp thôn không đủ Điều kiện quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg hoặc có nhiều thành Phần dân tộc cùng sinh sống, căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định số lượng người có uy tín được bình chọn, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn không vượt quá tổng số thôn của vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.