Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

 Bước 1. Người phụ trách cơ sở tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký người vào tu đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.
Cách thức thực hiện

 Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký người vào tu (theo mẫu B23).
- Sơ yếu lý lịch của người xin vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú;
- Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).
b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Cơ quan thực hiện TTHC

 Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đối tượng thực hiện

 Cơ sở tôn giáo.

Kết quả của việc thực hiện TTHC
Phí, lệ phí

 Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Người phụ trách cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký người vào tu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận người vào tu.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
*Nguồn: Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ.
Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 27,676