Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét bản đăng ký và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.
Bước 3: Nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến khác thì tổ chức tôn giáo cơ sở được hoạt động theo nội dung đã đăng ký.
 
Cách thức thực hiện

 Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ
a. Thành phần bản đăng ký (theo mẫu).
b. Số lượng: 01 bản.
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

 Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đối tượng thực hiện
Tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tổ chức tôn giáo được hoặc không được hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký.

Phí, lệ phí

 Không 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Trước ngày 15/10 hàng năm.

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
*Nguồn: Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ.
Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 27,815