Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

 Bước 1. Người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản thông báo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
Cách thức thực hiện

 Tiếp nhận văn bản thông báo trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a. Thành phần văn bản thông báo (theo mẫu).

b. Số lượng: 01 văn bản.
Thời hạn giải quyết
Cơ quan thực hiện TTHC

 Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đối tượng thực hiện

 Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo cơ sở.

Kết quả của việc thực hiện TTHC
Phí, lệ phí

 Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 - Khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và khu vực xung quanh;

- Trước khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

 

*Nguồn: Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ.
Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 16,969