Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

 Bước 1. Người đại diện gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.
Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận hoặc không chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện

 Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a. Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo (theo mẫu B4).

b. Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

 Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đối tượng thực hiện

 Công dân Việt Nam

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo (Mẫu B4, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 - Tôn chỉ, mục đích, nội dung sinh hoạt không vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo;

- Người đại diện phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
*Nguồn: Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ.
Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 17,111