Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1:Phòng Lao động-TB&XH căn cứ đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động hoặc mức độ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hành vi vi phạm pháp luật của hòa giải viên lao động báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện về việc miễn nhiệm hòa giải viên lao động.
Bước 2: Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản đề nghị miễn nhiệm hòa giải viên lao động gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở  Lao động-TB&XH trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động-TB&XH.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động (Mẫu số 05/HGV) đối với người có đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động;
- Báo cáo không hoàn thành nhiệm vụ hòa giải của Phòng Lao động-TB&XH đối với trường hợp hòa giải viên lao động có 02 năm liên tục được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ;
- Biên bản họp xem xét mức độ vi phạm pháp luật, lợi dụng uy tín, thẩm quyền, trách nhiệm của mình làm phương hại đến lợi ích của các bên hoặc lợi ích của nhà nước trong quá trình hòa giải.

b) Số lượng hồ sơ:  02 (hai) bộ.

Thời hạn giải quyết

 Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động-TB&XH.

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan, người phối hợp: Giám đốc Sở Lao động-TB&XH.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Văn bản đề nghị miễn nhiệm hòa giải viên lao động. 

Phí, lệ phí

 Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động - Mẫu số 05/HGV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 1.        Bộ luật Lao động năm 2012;

2. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động;

3. Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.