Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1:Một trong các bên tranh chấp lao động đã thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động nhưng hòa giải không thành hoặc hòa giải thành nhưng một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền tại trụ sở UBND cấp huyện.

Bước 2:Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp lao động với sự tham gia của các bên tranh chấp và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu cần thiết).

Bước 3: Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế thỏa thuận hợp pháp khác để giải quyết

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải.

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan, người phối hợp: Không

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định giải quyết tranh chấp lao động 

Phí, lệ phí

 Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 1. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày pháp hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền trước khi yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động, trong trường hợp hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành.

 (Điều 204, Điều 207 Bộ luật Lao động năm 2012)

Căn cứ pháp lý của TTHC

 Bộ luật Lao động năm 2012.