Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1:Cá nhân, tổ chức gửi đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền tại Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động-TB&XH báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cử hòa giải viên tham gia giải quyết tranh chấp lao động trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

Bước 3:Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cử hòa giải viên lao động tham gia giải quyết tranh chấp lao động.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động.

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện.

- Cơ quan, người phối hợp: Không

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định về việc cử hòa giải viên lao động tham gia hòa giải tranh chấp lao động 

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động cần nêu rõ hòa giải viên lao động do bên yêu cầu hòa giải lựa chọn đề nghị Phòng Lao động-TB&XH cử tham gia giải quyết tranh chấp lao động.
 (Điều 7 Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-TB&XH)

Căn cứ pháp lý của TTHC

1.       Bộ luật Lao động năm 2012;

2. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động;

3. Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.