Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình có giấy chứng nhận kinh tế trang trại bị mất, bị cháy, rách, nát chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
         Thời gian tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ).
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung, thành phần hồ sơ:
         - Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.
         - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Cá nhân, hộ gia đình nhận Giấy chứng nhận kinh tế trang trại được cấp lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại - theo mẫu quy định tại phụ lục IV;
- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp trong trường hợp rách, nát.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

 - Cá nhân.
- Hộ gia đình.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu quy định tại phụ lục IV - Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.