Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của    pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng quản lý giá thuộc Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

Thời gian nộp hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng quản lý giá thuộc Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định giao đất cho các dự án

- Hồ sơ địa chính ( bản đồ, biên bản giao đất tại thực địa)

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế và UBND các huyện thị nơi dự án thuê đất

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không