Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật

Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;

+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan;

+ Hồ sơ năng lực của Đơn vị tư vấn và Chủ trì thiết kế;

+ Văn bản thỏa thuận nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch của Sở Xây dựng

+ Thuyết minh nội dung nhiệm vụ kèm bản vẽ in màu thu nhỏ đối với nhiệm vụ quy hoạch; Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt; Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đối với đồ án quy hoạch

+ Hồ sơ bản vẽ theo quy định đồ án quy hoạch như sau:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000.

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

- Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.

- Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định.

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

+ 01 đĩa CD dữ liệu số ghi toàn bộ nội dung nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch phù hợp để theo dõi và quản lý.

b. Số lượng hồ sơ trình thẩm định theo yêu cầu: 03 bộ đối với hồ sơ nhiệm vụ; đối với đồ án quy hoạch: 01 bộ màu khổ A0, 01 bộ đen trắng đúng tỷ lệ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc đối với nhiệm vụ quy hoạch và 25 ngày đối với đồ án quy hoạch kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

+ Cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

+ Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng và UBND cấp xã có liên quan.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch hoặc đồ án quy hoạch được duyệt

Phí, lệ phí

+ Đối với nhiệm vụ đồ án: Không.

+ Đối với đồ án quy hoạch: theo Thông tư 01/2013 của Bộ Xây dựng (đính kèm)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

+ Đối với nhiệm vụ đồ án: Không.

+ Đối với đồ án quy hoạch: Tùy theo tính chất, quy mô của từng đồ án quy hoạch (có thể lấy ý kiến các cơ quan liên quan bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị thẩm định đồ án).

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009

2. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

3. Quyết định số 03/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về nội dung thuyết minh đối với nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng.

4. Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

5. Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về Qui cách thể hiện hồ sơ.

6. Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của BXD về hướng dẫn lập và thẩm định, phê duyệt QHXD; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị. Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

7. Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

8. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Về việc phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt địa điểm xây dựng công trình theo quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp