Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 – UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2 - UBND cấp huyện nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (Số 02 - Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4 - UBND cấp huyện nhận kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc Sở Xây dựng

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Văn bản đề nghị thỏa thuận nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch của UBND cấp huyện;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan;

+ Hồ sơ năng lực của Đơn vị tư vấn và Chủ trì thiết kế;

+ Thuyết minh nội dung nhiệm vụ kèm bản vẽ in màu thu nhỏ đối với nhiệm vụ quy hoạch; Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đối với đồ án quy hoạch.

+ Đối với đồ án quy hoạch: Hồ sơ bản vẽ đúng tỷ lệ theo quy định, đã được Phòng Công thương hoặc Phòng Quản lý Đô thị của UBND cấp huyện thẩm định, có xác nhận của UBND cấp xã có liên quan, cụ thể như sau:

- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất; tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000;

- Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; tỷ lệ 1/500;

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/500;

- Các bản vẽ minh họa;

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500;

- Lập mô hình; tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ thích hợp                                             

+ Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP

+ Lập mô hình: tỷ lệ 1/500.

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

+ Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định.

01 đĩa CD dữ liệu số phù hợp để theo dõi và quản lý.

Số lượng hồ sơ trình thẩm định theo yêu cầu: 03 bộ đối với hồ sơ nhiệm vụ; đối với đồ án quy hoạch: 01 bộ màu khổ A0, 01 bộ đen trắng đúng tỷ lệ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã có liên quan.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch hoặc đồ án quy hoạch của Sở Xây dựng

Phí, lệ phí

+ Đối với nhiệm vụ đồ án: Không.

+ Đối với đồ án quy hoạch: theo Thông tư 01/2013 của Bộ Xây dựng (đính kèm)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan tham gia về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị bằng văn bản hoặc trực tiếp tại các hội nghị (nếu có)

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009

2. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

3. Quyết định số 03/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về nội dung thuyết minh đối với nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng.

4. Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

5. Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về Qui cách thể hiện hồ sơ.

6. Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của BXD về hướng dẫn lập và thẩm định, phê duyệt QHXD; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

7. Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Về việc phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt địa điểm xây dựng công trình theo quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp