Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc.

Bước 3 - Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

·         Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

·         Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc giải quyết và chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước 5 - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc.

Bước 6 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc cấp giấy phép cho phép tiếp tục quyền thăm dò khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (Hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thẩm định và lưu tại Sở).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ)

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản số 46/2005/QH11 ngày 14/6/2005- Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;

- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

- Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

- Thông tư số 01/2006/TT-BTN&MT ngày 23/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

- Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quan hệ phối hợp giữa các cấp, ngành và tổ chức cá nhân trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ Tài nguyên Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.