Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ KN theo quy định của Luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ( số 396 Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ KN: Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết).

Bước 3: Công chức tiếp nhận, phân loại và  xử lý hồ sơ:

         Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được KN thuộc thẩm quyền Sở TT&TT có trách nhiệm:

          - Thông báo bằng văn bản cho người KN, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển KN đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết.

          - Các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật KN (các KN không được thụ lý giải quyết), phải trả lời bằng văn bản và  nêu rõ lý do.

 a) Trường hợp một người KN về một nội dung:

          - Trường hợp KN được thực hiện bằng đơn: CBCC tiếp nhận kiểm tra đơn KN. Đơn KN cần có các nội dung sau: ngày, tháng, năm KN; tên, địa chỉ của người KN; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị KN; nội dung, lý do KN, tài liệu liên quan đến nội dung KN và yêu cầu giải quyết của người KN và phải do người KN ký tên hoặc điểm chỉ.

           - Trường hợp người KN đến KN trực tiếp: CBCC ghi lại việc KN bằng văn bản hoặc hướng dẫn người KN viết đơn KN và yêu cầu người KN ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

b) Trường hợp nhiều người cùng KN về một nội dung:

          - Trường hợp KN được thực hiện bằng đơn: CBCC tiếp nhận đề nghị cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết KN.

          -Trường hợp người KN đến KN trực tiếp: CBCC tiếp nhận hướng dẫn người KN cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại để CBCC tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc KN bằng văn bản).

c) Trường hợp KN được thực hiện thông qua người đại diện: CBCC tiếp nhận kiểm tra để đảm bảo người đại diện là một trong những người KN và có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (giấy ủy quyền KN).

Bước 4: Sở giải quyết KN theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết KN tại bộ phận một cửa Sở TT&TT.

Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, sở TT&TT hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn KN (theo mẫu)/Bản ghi việc KN (đối với trường hợp người KN đến KN trực tiếp).

- Bản sao quyết định giải quyết KN lần đầu (đối với trường hợp KN lần hai).

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

a) Thời hạn giải quyết KN lần đầu:

          - Không quá 30 ngày (đối với vụ việc phức tạp: Không quá 45 ngày), kể từ ngày thụ lý.

          - Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: Không quá 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp: Không quá 60 ngày), kể từ ngày thụ lý.

b) Thời hạn giải quyết KN lần hai:

         - Không quá 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp: Không quá 60 ngày), kể từ ngày thụ lý.

         - Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: Không quá 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp: Không quá 70 ngày), kể từ ngày thụ lý.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin truyền thông

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin truyền thông

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

- Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính             

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 

Đơn khiếu nại (Theo mẫu số 4 theo Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 của Bộ Thông tin truyền thông.)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Việc KN đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

(Theo Điều 11 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011)

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.