Sign In
Tên thủ tục
Thủ tục: Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư không lớn hơn 500 triệu đồng
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Phần thuyết minh:

- Sự cần thiết đầu tư

- Cơ sở pháp lý để lập quy mô đầu tư (bản sao kèm theo)

- Hình thức đầu tư

- Đặc điểm hiện trạng;

- Tông kinh  phí đầu tư; Bao gồm: Kinh phí xây lắp: - Chi phí thiết bị; kinh phí đền bù (nếu có); chi phí khác; dự phòng ....

- Kết luận và kiến nghị

* Phần bản vẽ: Bản vẽ chi tiết của công trình đầu tư

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 

05  ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Tổ chức

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng năm 2003

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.263.806