Hỏi đáp » Xây dựng - Đất đai - TNMT

Câu hỏi: Tôi đang ở xã Như Thụy, huyện Sông Lô

Tôi có đấu thầu 2000(m2) đất 50 năm của UBND xã để trồng cậy bạch đàn.Tôi đã sử dụng được 19 năm.Hiện UBND xã có thu hồi 500 m2 để xây nhà văn hóa xã.Vậy tôi có câu hỏi:

1. Giá đất đền bù của 500 m2 là bao nhiêu?

2.Do UBND xã phá vỡ hợp đồng nên có phải đền bù không?

Trả lời:

1. Giá đất đền bù của 500 m2 là bao nhiêu?

Tại thời điểm này, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của các Văn bản sau:

-  Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Do câu hỏi trên không nói rõ về nguồn gốc đất là đất nông nghiệp được nhà nước giao hay đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã tìm hiểu thông tin về nguồn gốc đất qua chính quyền địa phương. Theo kết quả do cơ quan quản lý đất đai tại xã Như Thụy,  huyện Sông Lô cung cấp thì hầu hết diện tích đất trồng bạch đàn mà hiện nay các hộ dân trên địa bàn xã đang sử dụng là đất lâm nghiệp có nguồn gốc được nhà nước giao khi thực hiện các Nghị định số 02/CP ngày 15/01/1994, Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ.

Như vậy, đối với hộ gia đình, cá nhân khi được giao đất lâm nghiệp để sản xuất theo các nghị định trên (có Quyết định giao đất của UBND huyện) khi bị nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường, hỗ trợ các khoản sau :

- Bồi thường về đất: bằng việc được giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất (Hiện tại giá đất cụ thể của loại đất lâm nghiệp đã được UBND tỉnh quyết định cho một số dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là 24.000 đồng/m2)
- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 2,5 lần giá đất nông nghiệp đối với diện tích bị thu hồi.

Cụ thể = 2,5 x 24.000 đồng/m2x 500 m2=  30.000.000 đồng.

- Hỗ trợ ổn định đời sống:

+ Được tính theo nhân khẩu theo Quy định định tại Điều 19 Nghị Định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với trường hợp bị thu hồi từ 30% đến 100% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng.

+ Được hỗ trợ 1.500 đồng/m2 đất bị thu hồi nếu không phải di chuyển chỗ ở, 2.000 đồng/m2  đất bị thu hồi nếu phải di chuyển chỗ ở đối với trường hợp bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng hoặc đối với trường hợp thuộc trường hợp tính theo nhân khẩu nhưng tự nguyện nhận tiền theo m2.

- Bồi thường về cây trồng trên đất : bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

- Hỗ trợ GPMB : 2.000 đồng/m2 x500m2=1.000.000 đồng

  2. Do UBND xã phá vỡ hợp đồng nên có phải đền bù cho tôi không?

Theo Khoản 3 Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 có quy định 3. Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, khi nhà nước thu hồi đất của gia đình ông (bà) thì chỉ được nhận các khoản bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

 

Trả lời bởi Sở Tài nguyên và Môi trường Ngày 25/11/2015 12:00:00 AMCâu hỏi mới hơn