Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

21/07/2021

Sáng 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, hội văn học nghệ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo và cán bộ Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ đề nghị các đại biểu nghiêm túc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động để có các tác phẩm văn học nghệ thuật, sản phẩm khoa học kỹ thuật chất lượng cao, có tính Đảng sâu sắc, thiết thực phục vụ sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong quá trình nghiên cứu, quán triệt học tập, các đại biểu lưu ý những nội dung chuyên sâu, quan điểm Đại hội XIII của Đảng về văn hóa, văn nghệ, khoa học kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức, những nội dung trọng tâm thời gian tới.

Tại hội nghị các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt các những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ Đại hội, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: