Khối thi đua Văn hóa - Xã hội: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

13/01/2021

Sáng 13/1, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - đơn vị trưởng khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2020 chủ trì hội nghị.

Năm 2020, công tác thi đua, khen thưởng của Khối Văn hóa - Xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị trong Khối đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo quản lý. Tăng cường chỉ đạo, quán triệt, đổi mới và lồng ghép các phong trào thi đua với các cuộc vận động lớn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Cùng với đó, các đơn vị trong khối luôn quan tâm làm tốt công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, góp phần thức hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai trong năm 2021: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong từng ngành, từng đơn vị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp của từng ngành, đơn vị.

Hội nghị đã bình xét, thống nhất đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ tặng Cờ thi đua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Đồng thời, suy tôn Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng Khối thi đua Văn hóa - xã hội năm 2021.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: