Lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

21/05/2020

Sáng 21/5, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các thành viên Hội đồng tư vấn, tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh; một số chuyên gia, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu khẳng định Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, nội dung từng phần thể hiện rõ ràng, dễ hiểu, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, không chỉ khát quát các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược cho mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo. Một số ý kiến cho rằng cần chỉnh sửa, bổ sung một số câu, từ bảo đảm phù hợp với văn phong của văn kiện trung tâm của Đại hội; rà soát, bổ sung vào báo cáo một số tồn tại, hạn chế nhất là những vấn về liên quan đến công tác cán bộ, sinh hoạt Đảng, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và những bài học kinh nghiệm rút ra sau một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Trong phần mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đại biểu đề nghị bổ sung nội dung nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên theo hướng mở rộng dân chủ để lắng nghe, lĩnh hội đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tạo cơ chế để MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy tốt hơn nữa vai trò phản biện xã hội. Đồng thời, có thêm những giải pháp nhằm tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền bảo đảm phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0; tăng cường các chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài; quy hoạch các khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh riêng cho từng ngành nghề để nâng tính cạnh tranh cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các ý kiến góp ý sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, gửi Tiểu ban Văn kiện của Đại hội tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa bảo đảm dự thảo Báo cáo chính trị mang tính khoa học, đạt chất lượng cao nhất.

Sáng cùng ngày, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định các mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 10,5 – 11%. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người  đạt khoảng 150-170 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,8%; đạt 15 bác sỹ/vạn dân, 40 giường bệnh/vạn dân; có ít nhất 1 huyện đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường ở khu vực đô thị đạt 97%, khu vực nông thôn đạt 80%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định là 25%...Để đạt các chỉ tiêu này, dự thảo Báo cáo chính trị đã đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. 

Tại hội nghị, có 12 ý kiến tham gia đóng góp tập trung vào chủ đề, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, kết cấu dự thảo báo cáo và từng nội dung lĩnh vực cụ thể. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng bố cục của dự thảo được sắp xếp khoa học, chặt chẽ, đánh giá cơ bản toàn diện, khách quan về kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tuy nhiên, Báo cáo cần có thêm số liệu cụ thể đánh giá kết quả để nêu bật được thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; làm rõ hơn những nguyên nhân hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục, dự báo đúng đắn, sát thực tình hình thực tế, từ đó đề ra được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực của địa phương. Một số ý kiến đề nghị Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng con người, nhất là đội ngũ trí thức. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng sản phẩm thế mạnh của tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phát triển ngành dịch vụ, nông nghiệp gắn với hàm lượng khoa học kỹ thuật cao.

Nhiều đại biểu kiến nghị rà soát, điều chỉnh về kết quả cũng như mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể được đề cập, bởi dự thảo được xây dựng vào thời điểm chưa chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19.

Lê Duyên - Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: