Điều mong muốn cuối cùng của Bác

18/05/2020

Mỗi lần đọc lại “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 1999), tôi lại cảm nhận thấy những ý tứ sâu xa, mới mẻ đầy ý nghĩa của từng câu chữ trong Bản di chúc.

Năm 2020 - một năm đất nước ta có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, năm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 45 năm ngày đất nước ta hoàn toàn thống nhất, 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm cách mạng tháng 8 thành công, một năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi xin được bày tỏ cảm nghĩ về “ Điều mong muốn cuối cùng” của Bác được viết trong Bản di chúc của Người: 

“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

“Điều mong muốn cuối cùng” của Bác, đó chính là khát vọng cháy bỏng suốt đời của Bác mà Bác đã toàn tâm toàn ý hết lòng hết sức phụng sự cho khát vọng cao cả đó.

Điều mong muốn cuối cùng của Bác cũng chính là Điều mong muốn của non sông đất nước, của truyền thống lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta trong suốt các chặng đường lịch sử dân tộc đã trải qua.

Điều mong muốn đó cũng là điều mong muốn của các thế hệ người Việt Nam chúng ta hôm nay và cũng là mong muốn của các thế hệ con người Việt Nam mãi mãi mai sau cùng nhau “đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

“Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình” có nghĩa là xây dựng một nước Việt Nam là một cộng đồng hòa hợp các dân tộc, một nước Việt Nam không có chiến tranh, nước Việt Nam  thái bình muôn thuở. Mỗi người dân Việt Nam được sống trong hòa hợp, thanh bình, đất nước có hòa bình, gia đình mới hạnh phúc. Hòa bình là khát vọng được chung sống của toàn nhân loại tiến bộ, chúng ta có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nền hòa bình, coi đó là nhiệm vụ số một xuyên suốt của hiện tại và tương lai.

“Xây dựng một nước Việt Nam ... thống nhất” là xây dựng nước Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ, từ đất liền đến hải đảo, từ không phận đến hải phận, có biên cương, ranh giới rõ ràng. Nước Việt Nam thống nhất là nước Việt Nam có chủ quyền. Nước Việt Nam không bị chia cắt, không bị xâm lấn, nước Việt Nam là của người Việt Nam. Như Bác Hồ đã nhiều lần khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”

“Xây dựng một nước Việt Nam ... độc lập” là xây dựng một nước Việt Nam có chủ quyền, có quyền quyết định vận mệnh non sông đất nước mình. Chúng ta không phụ thuộc bất cứ một thế lực nào từ ngoại bang tới. Chúng ta luôn thực hiện lời Bác dạy: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

“Nước Việt Nam ... dân chủ” là nước Việt Nam lấy dân làm gốc, lấy dân làm trung tâm, lấy dân là đối tượng phục vụ và bảo vệ, lấy dân làm chủ đất nước, lấy dân làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ đời mình. Người dân được sống trong độc lập, tự do, được sống trong hòa bình, được sống được cống hiến xây dựng đất nước bằng tất cả năng lực và mơ ước của mình.

“Xây dựng một nước Việt Nam...giàu mạnh” là xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh về vật chất, giàu mạnh về tinh thần, giàu mạnh về kinh tế, giàu mạnh về văn hóa, giàu mạnh về hệ thống chính trị, giàu mạnh về quốc phòng an ninh, giàu mạnh về giá trị được sống và cống hiến.

“Nước Việt Nam ... giàu mạnh” là nước Việt Nam luôn đạt mục tiêu nhiệm vụ lên hàng đầu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

“Xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh” là chúng ta cùng nhau đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp, thịnh vượng phồn vinh, là nước Việt Nam dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

“Xây dựng một nước Việt Nam...góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, bình đẳng, tự chủ, là bạn, và luôn tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước trên thế giới,là nước Việt Nam luôn mong muốn được đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ nền hòa bình,độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Điều mong muốn cuối cùng của Bác là mục tiêu là nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ trước mắt và cũng  là mục tiêu nhiệm vụ lâu dài của toàn Đảng, toàn dân của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi đoàn viên, hội viên, mỗi chiến sỹ lực lượng vũ trang, mỗi người dân Việt Nam hôm nay và mãi mãi mai sau.

Nguyễn Đức Tẩm
Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin đã đưa ngày: