Vĩnh Phúc hoàn thành 107/111 nhiệm vụ của Đề án 01

26/03/2020

Thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII, cuối năm 2016, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. Triển khai Đề án này, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 33, Chương trình hành động số 49, 54 về thực hiện Nghị quyết số 18,19 của Trung ương; UBND tỉnh ban hành 4 kế hoạch, trình HĐND tỉnh ban hành 3 nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách cho cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác này.

Đến nay, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Đề án, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án số 01 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, đến cuối tháng 2/2020, toàn tỉnh đã hoàn thành 107/111 nhiệm vụ của Đề án 01, đạt 96,4%. Bốn nhiệm vụ chưa hoàn thành đó là việc cổ phần hóa Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường; cổ phần hóa Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ; việc sáp nhập Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Trường Cao đẳng nghề Việt Đức; việc giải thể Ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh.

Đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh, có 17/21 sở, ngành thực hiện giảm 37 phòng chuyên môn theo quy định, đạt tỷ lệ 80,9%. Năm 2017, việc UBND tỉnh thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công trên cơ sở tổ chức lại Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đã giảm được 16 bộ phận một cửa tại các sở, ban, ngành. Tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện, 100% cơ quan đã được quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định của Nghị định số 37 của Chính phủ. Thành phố Phúc Yên đã giải thể Phòng Dân tộc; 9/9 huyện, thành phố thành lập 9 Trung tâm hành chính công trên cơ sở nâng cấp bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại, hoàn thành mục tiêu Đề án 01 đề ra. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, toàn tỉnh giảm được 52 đơn vị, cơ bản hoàn thành yêu cầu đề ra. UBND tỉnh đã điều chuyển, ủy quyền cho một số cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý 24 tổ chức Hội đặc thù.

Về kết quả thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được 38/53 nhiệm vụ của Chương trình hành động số 49; 27/35 nhiệm vụ của Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy. Hiện còn 7 sở, ngành chưa sắp xếp phòng chuyên môn theo kế hoạch. Đối với cấp huyện, có 3/9 đơn vị thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện là Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Đảo. Các huyện: Yên Lạc, Tam Dương thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban tổ chức huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ. Tại các xã, thị trấn, có 17/137 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh, 2 năm qua, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 7.996 người hoạt động không chuyên trách, giảm trên 10.700 người; tinh giản thêm  715 người sau khi thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, trên cơ sở kết quả Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm của tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt khung danh mục và danh mục vị trí việc làm đối với 854 đơn vị, trong đó có 830 đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, 24 tổ chức Hội, quỹ. Công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế và giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được các cơ quan, đơn vị triển khai. Tính từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 1.349 chỉ tiêu biên chế, gồm 120 chỉ tiêu công chức 1.205 chỉ tiêu viên chức, 24 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ. Tỉnh cũng đã giải quyết chế độ thôi việc cho 1.099 người theo Nghị quyết số 31 và Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh.

Để hoàn thành các mục tiêu Đề án 01 đề ra, từ nay đến năm 2021, Vĩnh Phúc sẽ tăng cường công tác quán triệt, phổ biến Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng và chủ trương của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. Cùng với đó, tăng cường  chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp, sáp nhập, giảm phòng chuyên môn theo kế hoạch. Kiên trì giữ ổn định và thực hiện tinh giản biên chế, giảm số lượng cán bộ công chức, viên chức đi đôi với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục thực hiện bố trí cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với năng lực, trình độ. Riêng đối với công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý, sử dụng cán bộ công chức, viên chức như tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, thôi việc; quan tâm phát triển đồng bộ nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ có triển vọng để tạo nguồn. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm tất cả cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nhà nước đạt chuẩn theo yêu cầu của từng chức danh, ngạch công chức, hạng viên chức theo vị trí việc làm.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: