Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

14/01/2020

Sáng 14/1, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Đảng ủy đã lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu UBND tỉnh quán triệt và thực hiện phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ và quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đề ra. Đã tham mưu phân tích, đánh giá, dự báo các khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế và từng ngành, lĩnh vực, giúp UBND tỉnh có chỉ đạo phù hợp; tham mưu rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư hiệu quả, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; nhận diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, thế mạnh và nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong năm, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hanh 7 nghị quyết, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chi bộ đã tổ chức 24 buổi sinh hoạt chuyên đề, góp phần tích cực giải quyết nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2020, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo cơ quan Văn phòng bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Tập trung đôn đốc, giám sát, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của Đảng bộ, quy chế văn hóa công sở; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Làm tốt công tác tổng hợp và xử lý các thông tin bảo đảm khách quan, kịp thời, chính xác; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, phản biện và phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hải Vân

Các tin đã đưa ngày: