Đảng bộ thị xã Vĩnh Yên với công tác thanh niên trong tình hình mới

23/03/2005
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thanh niên những tình cảm đặc biệt. ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Người cũng luôn coi thanh niên là lực lượng xung kích, đầy sức sống, sức sáng tạo, có thể đảm đương được sứ mệnh lịch sử của dân tộc.

 

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ VĨNH YÊN
VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

      inh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thanh niên những tình cảm đặc biệt. ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Người cũng luôn coi thanh niên là lực lượng xung kích, đầy sức sống, sức sáng tạo, có thể đảm đương được sứ mệnh lịch sử của dân tộc. Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua đã chứng minh điều đó.
      Kế thừa và nghiên cứu những tư tưởng của Hồ Chủ tịch về thanh niên, trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thanh niên, Đảng ta đã có những nhận định về vị trí, vai trò của thanh niên được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết 04 - BCH Trung ương Đảng (khoá VII) bàn về công tác thanh niên "Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không, phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng". Như vậy, đặt thanh niên vào mắt xích quan trọng trong quá trình đổi mới, coi đây là một trong những yếu tố tiên quyết, trọng yếu của công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh theo con đường XHCN là phương sách của Đảng ta.
      Những năm qua, cùng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội và giữ vững ANQP, Đảng bộ thị xã Vĩnh Yên luôn quán triệt sâu sắc và quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá VII) và Đề án 03 của BTV Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Thường trực Thị uỷ định kỳ 6 tháng, 1 năm có chương trình nghe và cho ý kiến chỉ đạo BTV Thị Đoàn về các nội dung  hoạt động của Đoàn thanh niên thị xã; yêu cầu BTV Thị Đoàn kịp thời báo cáo các diễn biến tình hình tư tưởng thanh niên và các hoạt động của Đoàn thanh niên, đồng thời lấy chất lượng công tác Đoàn của từng đơn vị là một tiêu chí xếp loại tổ chức cơ sở Đảng TSVM hàng năm. Đối với các chi, Đảng bộ cơ sở đều có các Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác thanh niên, phân công 1 đồng chí trong cấp uỷ phụ trách công tác thanh niên, có trách nhiệm tham gia sinh hoạt với chi đoàn để kịp thời nắm bắt tình hình thanh niên và hoạt động của Đoàn, phản ánh qua giao ban hàng tuần, hàng tháng. Do đó, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của từng chi bộ Đảng, từng cán bộ, đảng viên đối với công tác thanh niên. Đặc biệt về công tác tạo nguồn cán bộ đã được các cấp uỷ từ thị đến cơ sở rất quan tâm, mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ có trình độ, có phẩm chất đạo đức. Công tác phát triển Đảng trong thanh niên được quan tâm bồi dưỡng, số đảng viên trẻ được kết nạp hàng năm chiếm từ 60-70% số đảng viên mới được kết nạp. Đây là một lực lượng dồi dào, cung cấp cho Đảng để sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ, trọng trách lớn lao. Bên cạnh đó, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ban ngành các cấp đã có sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp với tổ chức đoàn thể làm tốt công tác vận động TN tham gia vào các lĩnh vực phát triển KT-VH-XH của địa phương, đơn vị, từng bước đẩy mạnh xã hội hoá công tác thanh niên, huy động các nguồn lực đầu tư cho các hoạt động thanh niên.
      Với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ thị xã và sự cố gắng của Đoàn TN, những năm qua công tác vận động thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hình thức tập hợp đoàn kết thanh niên phát triển đa dạng ở cơ sở như: các CLB sở thích, CLB nghề nghiệp, CLB dân số và phát triển, các chi hội cựu quân nhân, HTX tuổi trẻ... hướng thanh niên vào các hoạt động cụ thể, thiết thực, có ích đối với bản thân, gia đình, cộng đồng... Nhiều hoạt động của thanh niên thể hiện rõ sự sáng tạo, mạnh dạn của tuổi trẻ, đảm nhận những khâu then chốt trên các công trình trọng điểm, nghiên cứu khoa học phục vụ các lĩnh vực của đời sống, đầu tư, phát triển kinh tế, vươn lên làm chủ doanh nghiệp, chủ trang trại... góp phần XĐGN. Nhiều hoạt động xã hội của Đoàn được các tầng lớp nhân dân đồng tỉnh ủng hộ như: Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình TBLS, gia đình chính sách, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là các phong trào thanh niên tình nguyện giữ gìn ATGT, thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường... Có thể nói các hoạt động của Đoàn đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của thị xã.
      Trở lại cách nhìn nhận và đánh giá thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao giờ Người cũng đề cập đến cả 2 mặt, mặt ưu điểm, thế mạnh và mặt nhược điểm, hạn chế. Nhưng Người luôn coi  mặt ưu điểm là cơ bản nhất, quan trọng nhất. Đó là quan điểm hết sức đúng đắn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong định hướng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng thanh niên ở mọi giai đoạn, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trước những thách thức của nền kinh tế tri thức, của KHCN phát triển nhanh, của quá trình du nhập các luồng tư tưởng, các lối sống khác nhau của xã hội hiện đại, thanh niên thị xã Vĩnh Yên cũng đang gặp phải những khó khăn như: Trình độ chuyên môn, tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, một bộ phận thanh niên sống thờ ơ, không lý tưởng, không mục đích, sa ngã, vi phạm pháp luật, mắc các TNXH... Đây là những vấn đề bức xúc đòi hỏi sự quan tâm của toàn xã hội, giúp thanh niên định hướng lại các giá trị đích thực của cuộc sống. Yêu cầu của công tác vận động thanh niên hiện nay càng đòi hỏi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho ĐVTN là rất quan trọng, làm sao phải có phương pháp để tiếp cận thanh niên tốt hơn, phát huy ở thanh niên những mặt tích cực, năng động, bồi đắp lý tưởng sống cho thanh niên, đồng thời giúp họ nhận biết và xa lánh những tiêu cực, những cám dỗ nảy sinh trong xã hội; tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, quán triệt và xác định công tác thanh niên là trách nhiệm của các cấp, các ngành, toàn xã hội để tạo điều kiện, tạo môi trường tốt nhất cho thanh niên rèn luyện, trưởng thành.
      Đối với thanh niên, đứng trước những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của thị xã đến 2010 và lâu dài hơn nữa, thanh niên cần phải tu dưỡng, rèn luyện lý tưởng, phẩm chất đạo đức để hoàn thiện bản thân; tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp cận với nền KHKT tiên tiến, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao cho xã hội, phục vụ tốt hơn lợi ích của bản thân, của cộng đồng, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng thị xã Vĩnh Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trần Ngọc Oanh                                   
Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Vĩnh Yên
(Theo báo Vĩnh Phúc, số 1.262)                   

Các tin đã đưa ngày: