Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra các trờ trình, dự thảo Nghị quyết trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

22/07/2021

Chiều 22/7, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án hoàn thiện Chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết quy định mức các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh chủ buổi thẩm tra.

Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án hoàn thiện Chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 gồm 11 phần với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 45 nhiệm vụ chi tiết, thực hiện 7 nhóm giải pháp lớn. Thống nhất cao về sự cần thiết ban hành dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ pháp lý, tính toán đến nguồn lực thực hiện trong cả giai đoạn.

Dự thảo Nghị quyết quy định mức các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quy định các khoản thu: Tiền nước uống, trông trẻ ngoài giờ, đồ dùng phục vụ cá nhân đối với trẻ bán trú, vệ sinh phòng học, phục vụ nhà vệ sinh chung cho học sinh… Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung thêm cơ chế quản lý thu chi để bảo đảm tính chặt chẽ của Nghị quyết. Về quy định mức thu đồ dùng phục vụ cá nhân đối với trẻ bán trú đã có giá thị trường, không nên quy định mức thu cụ thể. Đồng thời, nên cân nhắc bổ sung mức thu khác nhau đối với các vùng, miền, trong đó có những ưu đãi đối với học sinh các khu vực nông thôn, miền núi; quy định đặc thù với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm tính nhân văn và an sinh xã hội.

Các đại biểu cũng thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết được ban hành sẽ hướng đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm công tác an sinh xã hội, phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương đề nghị trên cơ sở ý kiến các đại biểu, các cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới. Đối với dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án hoàn thiện Chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

Hồng Yến