Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Thẩm tra báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm

21/07/2021

Chiều 21/7, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Các vụ việc tham nhũng xảy ra được xử lý nghiêm minh, tình hình tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng giảm về số vụ việc, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp, ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực quản lý. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chuyển đổi vị trí công tác đối với 59 cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động; thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Công tác xử lý các vụ việc tham nhũng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Qua sự việc kiểm tra nội vụ, hoạt động thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh không phát hiện vụ việc tham nhũng.

6 tháng đầu năm, số lượt người trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước ở 3 cấp để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 9,3%; số lượt đơn thư giảm 10% so với cùng kỳ. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh duy trì tiếp công dân định kỳ hằng tháng và kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo thẩm quyền, tạo chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Toàn tỉnh tiếp nhận 978 lượt đơn, trong đó có 680 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước. 468/680 đơn đã có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết, 212 đơn đang trong thời hạn xem xét, giải quyết. Một số vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm đã có hướng và biện pháp giải quyết xong. 

Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND tỉnh đã ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh ban hành 5 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 25 quyết định liên quan đến định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ngành, địa phương thẩm định chủ trương đầu tư 16 dự án, tiết kiệm 1,5 tỷ đồng. 

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Thái Thịnh đề nghị Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo, trong đó, có đề cương chi tiết cụ thể, đồng bộ, thống nhất các số liệu để đánh giá thực chất kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó, cần báo cáo rõ về xử lý vi phạm của cán bộ bị tố cáo, người vi phạm; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: