Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

14/01/2021

Chiều 14/1, Sở Tư pháp tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, định hướng giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020 và chương trình công tác tư pháp hằng năm của tỉnh, ngành Tư pháp đã nỗ lực tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Giai đoạn 2016-2020, công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đã đáp ứng yêu cầu về tiến độ, hiệu quả. Chất lượng công tác tham gia ý kiến, thẩm định văn bản văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên rõ rệt, bảo đảm kiểm soát được tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Sở Tư pháp đã thẩm định 375 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2020, Sở đã tham gia ý kiến vào 124 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, thẩm định 112 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08 về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiểm tra và điều tra, khảo sát về bảo vệ môi trường, đăng ký giao dịch bảo đảm, quản lý thuế, phí, lệ phí; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật; nghiên cứu hồ sơ, đề xuất hướng giải quyết 42 vụ việc phức tạp liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được củng cố, tăng cường với nhiều đổi mới, chất lượng trợ giúp pháp lý được nâng cao góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Việc tham mưu triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật đạt được kết quả nổi bật. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung cải cách hành chính nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp. Đến nay, gần 100% việc hộ tịch được thực hiện đúng hạn và trước hạn. 

Năm 2021, ngành Tư pháp tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra, trong đó, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung; đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp; trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Đổi mới phương thức, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của ngành Tư pháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Vũ Chí Giang yêu cầu thời gian tới, ngành Tư pháp tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng văn bản; rà soát, đề xuất những chính sách đặc thù để phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh hiện nay; đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm làm thay đổi nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Đồng thời, tập trung nghiên cứu ứng dụng số hóa trong hoạt động tư pháp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, làm tốt công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương pháp luật; mở rộng công tác xây dựng và tham mưu xây dựng pháp luật. 

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: