Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, toàn tỉnh giảm 39 tổ chức, 43 phòng chuyên môn và 18 phòng thuộc các chi cục

26/06/2020

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước khi thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, toàn tỉnh có 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 2 cơ quan đặc thù (Văn phòng HĐND tỉnh và Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh) với 193 tổ chức. Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương, các cơ quan hành chính của tỉnh tiến hành rà soát, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Đến nay, toàn tỉnh có 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 2 cơ quan đặc thù với 154 tổ chức, giảm 39 tổ chức, 43 phòng chuyên môn và 18 phòng thuộc chi cục. Cấp huyện giảm 10 phòng chuyên môn, hiện còn 9 đơn vị hành chính cấp huyện với 100 phòng chuyên môn. Tỉnh cũng hoàn thành sáp nhập 2 xã Tân Cương và Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tường thành xã Tân Phú, giảm 1 xã so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 18, hiện toàn tỉnh còn 136 đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, thực hiện sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố để thành lập 131 thôn, tổ dân phố, giảm 143 thôn, tổ dân phố. Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 1.236 thôn, tổ dân phố.

Năm 2017, UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, giảm 16 bộ phận một cửa thuộc các sở, ban, ngành. Hiện đã kiện toàn thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời, hướng dẫn UBND cấp huyện thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung về chức năng nhiệm vụ, sắp xếp, sáp nhập những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc giải thể đơn vị hoạt động không hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh còn 771 đơn vị, giảm 110 đơn vị, đạt 12,5% so với năm 2015 và thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 19.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường rà soát, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Chính phủ, bảo đảm thu gọn các phòng, ban của các cơ quan, đơn vị để hình thành các phòng đa chức năng, đa lĩnh vực. Mục tiêu là giảm tối đa số lượng phòng chuyên môn thuộc các cơ quan đơn vị, phấn đấu bảo đảm nguyên tắc các sở, ban, ngành có từ 5 đầu mối trở lên về cơ bản giảm thêm ít nhất 1 đầu mối. Đối với cấp huyện, thực hiện sắp xếp lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tối đa bằng hoặc thấp hơn quy định của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành; thực hiện thí điểm mô hình cán bộ đồng thời là lãnh đạo từ 2 cơ quan trở lên.

Đối với cấp xã, rà soát, sắp xếp các xã bảo đảm tiêu chí theo quy định, những nơi chưa đáp ứng tiêu chí thì sáp nhập, hợp nhất để phù hợp với tập quán của mỗi vùng miền, địa phương. Đối với thôn, tổ dân phố, rà soát, xây dựng đề án sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 09 của Bộ Nội vụ; xây dựng kế hoạch khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện giảm số người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm đến năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố không quá ba người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, chỉ thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập khi có chỉ đạo của Trung ương hoặc thực sự cần thiết, phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bảo đảm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Mục tiêu đến năm 2021, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành, lĩnh vực giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý so với năm 2015; đến năm 2025 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý so với năm 2021. Trường hợp chỉ có 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc mà không nằm trong diện phải sáp nhập, giải thể thì phải tổ chức lại theo hướng giảm số lượng phòng, ban bên trong đơn vị đó.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: