Phương án tổ chức Kỳ thi an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

07/08/2020

Nhằm bảo đảm an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thành viên làm công tác tổ chức kỳ thi trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bạch hầu và các dịch bệnh khác, ngày 04/8/2020, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-BCĐ về đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Tại Kế hoạch này, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi thực hiện công tác chỉ đạo, phối hợp và có phương án cụ thể xử lý các tình huống dịch tễ; công tác phòng, chống dịch phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại tất cả các khâu của Kỳ thi.

Thực hiện nghiêm túc quy chế thi và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Bạch hầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh. Đề cao cảnh giác, không chủ quan; chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tạo tâm thế yên tâm, sẵn sàng cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh cũng đã xây dựng các Phương án tổ chức Kỳ thi an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và bệnh Bạch hầu, đó là: Theo dõi sức khỏe, rà soát, phân loại thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và những người liên quan tới Kỳ thi thành 4 nhóm:

Nhóm 1: Ca bệnh xác định, dương tính với SARS-CoV-2/ mắc bệnh Bạch hầu (F0);

Nhóm 2: Trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, phái cách ly tập trung (F1);

Nhóm 3: Trường hợp tiếp xúc gần với nguời thuộc nhóm 2, phái cách ly tại nơi cư trú (F2);

Nhóm 4: Các trường hợp khác.

Trong đó, phương án tố chức thi cho các đối tuợng thí sinh được xây dựng như sau:

Đối với thí sinh F0 (nếu có): Được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành (do phải cách ly và điều trị tại cơ sở y tế không thể dự thi).

Đối với thí sinh thuộc diện F1, F2: Tổ chức dự thi đợt 2 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT hoặc tổ chức tại điểm thi dự phòng, đảm bảo các điều kiện phòng chống, dịch theo quy định của Bộ Y tế tại Công điện số 1224/CĐ-BCĐ ngày 4/8/2020.

Các thí sinh khác: Tham gia Kỳ thi bình thường theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh, đảm bảo đúng quy chế thi và quy định phòng chống dịch bệnh. Trong quá trình tổ chức Kỳ thi, thí sinh có biểu hiện ho, sốt được bố trí thi tại phòng thi dự phòng của điếm thi.

Phương án bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng liên quan thuộc diện F0, F1, F2 không được bố trí tham gia vào các khâu của Kỳ thi.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại các phòng thi dự phòng, tại điểm thi dự phòng dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và được tập huấn theo đúng quy định. Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại các điểm thi khác tham gia bình thường, thực hiện theo đúng quy chế thi và quy định về phòng chống dịch bệnh của ngành Y tế.

Về nội dung cụ thể của công tác đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi an toàn, phòng, chống dịch bệnh và trách nhiệm thực hiện cụ thể của các sở, ngành, đơn vị: Xem chi tiết tại đây.

Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bệnh Bạch hầu theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh; Sở Y tế Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID- 19, bệnh Bạch hầu trong tất cả các khâu của Kỳ thi theo quy định phòng, chống dịch của ngành Y tế và đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Sở Tài chính đề xuất, thẩm định, bố trí kinh phí bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, Bạch hầu tại các khâu của Kỳ thi khi có đề xuất của các sở ngành liên quan; báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Giao Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Tỉnh đoàn, Điện lực Vĩnh Phúc, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại các văn bản số 133/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và văn bản số 4842/UBND-VX2 ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kỳ thi; đồng thời phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khâu của Kỳ thi đảm bảo an toàn.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: