Xây dựng nghị quyết về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

05/05/2006
Ngày 4-5, Ban chỉ đạo xây dựng nghị quyết về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo đề cương tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 - 2010.

Ngày 4-5, Ban chỉ đạo xây dựng nghị quyết về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo đề cương tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 - 2010.

Đồng chí Nguyễn Văn Chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự thảo nghị quyết về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 - 2010 nêu rõ mục tiêu tổng quát định hướng phát triển của từng lĩnh vực: sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân. Trong dự thảo nghị quyết đã đưa ra giải pháp chủ yếu đó là: củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở; công tác quy hoạch; đất đai, vốn, thị trường tiêu thụ; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, giải pháp; giải pháp về khoa học - công nghệ và cơ chế chính sách. Các ý kiến đóng góp vào dự thảo đều cho rằng việc ra đời nghị quyết về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là cần thiết, tuy nhiên nghị quyết đề cập đến lĩnh vực rộng trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân, do đó phải xác định rõ phạm vi ban hành nghị quyết để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chức nhấn mạnh; căn cứ để xây dựng nghị quyết phải dựa vào chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy trước đây, đồng thời lấy nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XỤV làm căn cứ để xây dựng chỉ tiêu cho nghị quyết này. Đồng chí Nguyễn Văn Chức yêu cầu bộ phận tổng hợp sớm hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết để Ban chỉ đạo trình lên Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới. 

Hải Thành    
(Đài PT-TH tỉnh)

Các tin đã đưa ngày: