Phấn đấu cải thiện vị trí thứ bậc trong xếp hạng chỉ số PAPI của tỉnh năm 2020

28/05/2020

Năm 2019, chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Vĩnh Phúc đạt 44,52/80 điểm, xếp vào nhóm có điểm số trung bình cao và xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố, giảm 02 bậc so với năm 2018.

Trong 8 Chỉ số nội dung được đánh giá, tỉnh Vĩnh Phúc  có  02  Chỉ số nội dung được xếp vào nhóm có điểm số cao nhất (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,47/10 điểm, Quản trị điện tử đạt 4,26/10 điểm); 02 nội dung được xếp vào nhóm có điểm số trung bình cao (Kiểm soát tham nhũng ở khu vực công đạt 6,91/10 điểm, Thủ tục hành chính công  đạt 7,41/10 điểm ), 03  chỉ số nội dung được xếp vào nhóm có điểm số trung bình thấp (Công khai minh bạch đạt 5,24/10 điểm, Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,90/10 điểm, Cung ứng dịch vụ công đạt 7,06/10 điểm) và 01 nội dung được xếp vào nhóm có điểm số thấp nhất (Quản trị môi trường đạt 3,26/10 điểm).

Để khắc phục những chỉ số nội dung thuộc nhóm có điểm số thấp, nhóm có điểm số thấp nhất và tiếp tục duy trì các chỉ số nội dung thuộc nhóm có điểm số cao nhất, góp phần cải thiện về vị trí thứ bậc trong xếp hạng chỉ số PAPI của tỉnh năm 2020, ngày 26/5/2020 UBND tỉnh ban hành công văn số 3903 /UBND-TH3 yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3634/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018- 2021.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ kết quả công bố Chỉ số PAPI năm 2019, tiếp tục duy trì những chỉ số nội dung thành phần thuộc nhóm có điểm số cao nhất, đồng thời cải thiện những chỉ  số nội dung thành  phần thuộc nhóm có điểm số thấp và nhóm có điểm số thấp nhất thuộc phạm vi, trách nhiệm ngành mình quản lý.

Đẩy mạnh các hoạt động có sự tham gia rộng rãi của người dân, đặc biệt cấp cơ sở như: Tạo cơ hội tham gia bầu cử bình đẳng; thông tin đầy đủ và minh bạch về  tiến trình và kết quả bầu cử; thực hiện tốt việc tiếp thu các ý   kiến trong các cuộc tiếp xúc cử tri; tạo cơ hội để  người dân  tham gia đóng  góp, theo dõi, giám sát các công trình công cộng diễn ra trên địa bàn từ đó góp phần duy trì Chỉ số nội dung Tham gia người dân cấp cơ sở.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương như: Việc công khai hóa, minh bạch hóa thông tin nhằm đáp ứng quyền được biết của người dân; công khai minh bạch danh sách hộ nghèo; thu, chi ngân sách cấp xã/phường; quy hoạch sử dụng đất/giá đất theo đúng quy định của pháp luật...góp phần nâng cao Chỉ số nội dung Công khai minh bạch của tỉnh.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động ngăn ngừa các hành vi tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, địa phương, đơn vị; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề xuất kiến nghị của người dân theo quy định; tăng cường hiệu quả Dịch vụ tư pháp tại địa phương; Tăng cường cơ chế giám sát, thực hiện công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực công... góp phần nâng cao Chỉ số nội dung Trách nhiệm giải trình với người dân và Chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công của tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Chú trọng vào các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực cần thiết của đời sống người dân gồm: Dịch vụ chứng thực; dịch vụ cấp phép xây dựng; dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các dịch vụ hành chính công cấp xã, phường nhằm góp phần nâng cao Chỉ số Thủ tục hành chính công của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ  công như: Dịch vụ y tế công lập, dịch vụ giáo dục tiểu học, cơ sở hạ tầng căn bản và dịch vụ An ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư nhằm góp phần nâng cao Chỉ số Cung ứng dịch vụ công của tỉnh; Phổ biến đến người dân để người dân biết đến và sử dụng Cổng thông tin điện tử của địa phương và các dịch vụ công trực tuyến của Trung ương và của tỉnh, từ đó người dân biết và sử dụng nhiều hơn góp phần duy trì Chỉ số Quản trị điện tử của tỉnh.

Tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức bảo môi trường; đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý cần đưa ra các biện pháp, giải pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm trên địa bàn khu dân cư; thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường góp phần nâng cao Chỉ số nội dung Quản trị môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có trách nhiệm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch nội dung khảo sát Chỉ số PAPI đến các tổ chức, cá nhân và người dân để người dân tham gia khảo sát trả lời nội dung bảng hỏi phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh;Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn  chủ  động phối hợp với cấp chính quyền và các tổ chức thành viên cùng  cấp  tổ  chức thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhất là công khai, minh bạch, lấy ý kiến góp ý của nhân dân về các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, trao đổi và giải đáp kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc  trong các hoạt động, đời sống của người dân; Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có phương thức chia sẻ thông tin phù hợp với đặc điểm của từng nhóm dân cư. Chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc huy động nguồn lực từ cộng đồng và các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với ngườidân…; Thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong đó phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong thực thi công vụ của chính quyền các cấp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm góp phần duy trì và cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo.

Về trách nhiệm cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ nhiệm vụ được giao để thực hiện duy trì các chỉ số nội dung có điểm số cao và nâng cao chỉ số nội dung có điểm số thấp của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình nhằm góp phần duy trì và cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2020 và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Đặng Ngọc

 

 

Các tin đã đưa ngày: