UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở cả 3 cấp

27/05/2020

Ngày 07/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, Nghị quyết giao chỉ tiêu cho các địa phương giai đoạn 2019-2020 phải giải quyết 20% hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. 

Để phấn đấu đạt nhiệm vụ của Chính phủ giao, ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 3849/UBND –HCC1 yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Các sở,ban, ngành (bao gồm cả các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) 

Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố tối thiểu 40% dịch vụ công trực tuyến, trong đó 30% dịch vụ công mức độ 4 ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); ít nhất mỗi cơ quan, đơn vị tiếp nhận và giải quyết 20% hồ sơ trực tuyến trong năm 2020.

Tất cả các hồ sơ theo quy định tiếp nhận tại cơ quan, đơn vị phải cập nhật, giải quyết trên phần mềm một cửa (trừ các cơ quan, đơn vị chưa tham gia phần mềm một cửa do Sở Nội vụ triển khai - sẽ triển khai bổ sung sau).

Đối với UBND các huyện, thành phố, phối hợp với các sở, ngành rà soát các dịch vụ công để đảm bảo các chỉ tiêu công bố dịch vụ công trực tuyến ở cấp huyện, cấp xã. Nghiêm túc triển khai thực hiện Cổng Dịch công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện và UBND cấp xã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát những tồn tại của thủ tục hành chính, phần mềm Một cửa để hiệu chỉnh, đảm bảo hệ thống thực hiện chính xác, hiệu quả. Thực hiện 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa và giải quyết đúng quy trình. Đảm bảo đạt 20% hồ sơ trực tuyến phát sinh trong năm 2020 ở cấp huyện và cấp xã.

Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ kịp thời việc tạo, cập nhật tài khoản email công vụ của công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu giải pháp kéo dài thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu hoặc có giải pháp tự động thông báo trước khi hết hạn sử dụng mật khẩu để các chủ tài khoản biết đổi lại mật khẩu email của mình. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo các nội dung chỉ đạo tại Văn bản này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài chính khẩn trương thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 3378/UBND-VX3 ngày 8/5/2020 về việc tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 5/2020.

Văn phòng UBND tỉnh: Khẩn trương triển khai hiệu quả Cổng Dịch công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thực hiện tại tất cả các cơ quan, đơn vị có thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến được các bộ, ngành và UBND tỉnh công bố, cập nhật lên các hệ thống này.

Trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020 quyết định công bố tối thiểu 700 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có tối thiểu 560 dịch vụ công mức độ 4 (30%). Cập nhật đầy đủ lên Cổng Dịch công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hoàn thành công bố trước 31/5/2020. Cập nhật xong trước 30/6/2020.

Tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng Cổng Dịch công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Công khai số điện thoại hỗ trợ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gặp vướng mắc khi thực hiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát phần mềm một cửa đảm bảo thực hiện được đầy đủ các tính năng kỹ thuật, chậm nhất đến tháng 7/2020 phải kết xuất được báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính toàn tỉnh. Trường hợp khó khăn, vướng mắc ngoài khả năng giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đôn đốc các sở, ngành khẩn trương trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ toàn bộ thủ tục hành chính, chậm nhất đến 31/5/2020 phải hoàn thành để làm cơ sở xây dựng quy trình điện tử. Đồng thời, cập nhật hướng dẫn sử dụng và Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc trên trang chủ của của Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản này.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: