UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

26/05/2020

Ngày 26/5, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2020, bàn và thông qua Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Đề án về phát triển công nghệ thông tin trong ngành Y tế giai đoạn 2020 - 2030 và một số nội dung quan trọng khác. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Duy Thành, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì phiên họp.

Lý giải sự cần thiết xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, bà Bùi Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Nghị quyết 22 được HĐND tỉnh ban hành đã giúp tỉnh hoàn thành các mục tiêu về triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XI "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở", góp phần thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan đơn vị giai đoạn 2016 - 2021. Đến quý I năm 2018, toàn tỉnh giảm được 10.575 người hoạt động không chuyên trách so với năm 2017. Tuy nhiên, từ tháng 4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đối chiếu các quy định trong Nghị định 34, một số nội dung quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh đã không còn phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Đồng ý về chủ trương ban hành dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kết quả thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trong quá trình thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy để chủ động bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định 34 của Chính phủ và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý với đề xuất sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đồng chí giao sở Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trên cơ sở ý kiến góp ý của đại biểu tại phiên họp và tranh thủ tham khảo thêm ý kiến của các bộ, ngành liên quan để UBND trình BTV Tỉnh ủy xem xét.

Về Đề án về phát triển công nghệ thông tin trong ngành Y tế giai đoạn 2020 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định: Thời gian qua, việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành Y tế luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhất là đối với việc đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh. Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí giao Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án nâng cấp công nghệ thông tin với lộ trình, quy mô lớn hơn, cụ thể hóa theo hướng tiếp cận công nghệ số, hướng tới thành phố thông minh. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành rà soát, tham mưu UBND tỉnh có chiến lược phát triển công nghệ thông tin từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng tiếp cận mục tiêu xây dựng thành phố thông minh.

Đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 84 của Ban cháp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng chí Nguyễn Văn Trì giao sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát các nội dung liên quan bảo đảm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh và chương trình hành động của Chính phủ; bổ sung vào dự thảo Kế hoạch danh mục các đề án và giao lộ trình thực hiện cụ thể cho các địa phương theo từng năm. Riêng lộ trình xây dựng công nghệ số cần nghiên cứu, xác định rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông. Các sở, ngành, địa phương căn cứ vào Kế hoạch UBND tỉnh ban hành để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Sau khi nghe Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đề người dân hiểu và hưởng lợi từ chính sách này. Các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ cần bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của UBND tỉnh, triển khai công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, không gây khó khăn cho các công ty, doanh nghiệp và người dân. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục nắm bắt thông tin, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có hình thức hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người dân không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 42. Đối với đề xuất hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng chống dịch Covid -19, đồng chí yêu cầu khâu lập danh sách cần bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.

Phiên họp cũng đã bàn, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả xử lý vi phạm về đất đai và giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân; Tờ trình quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê và Tờ trình đề nghị ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù, danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: