Phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội

24/11/2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH T.Ư Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến tới 130 điểm cầu ở các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Trình bày báo cáo tóm tắt về việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc; hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững: Yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung… 

Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ba mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta là chính trị, kinh tế và văn hóa. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 của Đảng xác định xây dựng nền văn hóa Việt Nam,  bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật do cách mạng dân chủ giải phóng thắng lợi mà được cởi mở xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hóa tân dân chủ thế giới; khẳng định ba nguyên tắc vận động quần chúng xây dựng văn hóa là “dân tộc hóa”, “đại chúng hóa”, “khoa học hóa”. Tính chất của nền văn hóa mới Việt Nam được xác định là “dân tộc về hình thức, tân dân chủ về nội dung”. Tại hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ cụ thể nhằm phù hợp với thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới. Còn hội nghị lần thứ 9, BCH T.Ư Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu, phát triển bền vững đất nước khẳng định “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực này từng bước đước nâng cao. Việc xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa chính trị, văn hóa kinh tế được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Việt Nam đã chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, đa dạng hóa các hình thức văn hóa đối ngoại; bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Ban Bí thư Trung ương, Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; nâng cao nhận thức về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trước hết là cho cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng; cần hoạch định chiến lược phát triển văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, bảo đảm việc bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp, tạo cơ chế thuận lợi thu hút nguồn lực xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển. Cùng với đó, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nhân văn trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng thôn làng, khu dân cư, tổ dân phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Tiếp tục kiên trì mục tiêu xây dựng con người văn minh, phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa mới trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đất nước Việt Nam hơn 4 nghìn năm lịch sử, trải qua bao biến đổi, thăng trầm do thiên nhiên và con người đã tích luỹ, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hoá riêng của dân tộc, làm nên hồn cốt của dân tộc và góp phần đóng góp vào nền văn hoá chung của nhân loại. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hoá và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hoá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhận thức của Đảng về văn hoá ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn; luôn đặt con người luôn là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ những tồn tại, bất cập trong phát triển, bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa như: Phát triển văn hóa chưa đồng bộ, chưa xứng tầm với chiến lước phát triển của đất nước; sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền còn cao; nhiều di sản quý báu có nguy cơ mai một, xuống cấp, tiêu vong; công tác giới thiệu, quảng bá văn hóa ra nước ngoài chưa mạnh; công tác quản lý nhà nước lĩnh vực này ở một số nơi còn lỏng lẻo, thiếu quyết liệt, hiệu quả…

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là để chấn hưng, phát triển nền văn hóa trong bối cảnh hội nhập, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu của Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng khóa XI là xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo tồn, tiếp thu các tinh hoa văn hóa của nhân loại, xây dựng môi trường văn hóa văn minh, bảo vệ những giá trị chân – thiện – mỹ, khắc phục sự chênh lệch về sự phát triển, hưởng thụ văn hóa. Phát huy giá trị văn hóa của nhân dân, phát triển các giá trị văn hóa sâu rộng, bảo đảm công bằng, văn minh. Chú trọng xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế, nhất là văn hóa trong Đảng trở thành tấm gương đạo đức cho xã hội; văn hóa doanh nghiệp trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với xã hội số, công dân số, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm văn hóa phải được ngang hàng với phát triển kinh tế. Đảy mạnh công tác sắp xếp, quản lý bộ máy quản lý hoạt động văn hóa từ Trung ương đến cơ sở, khơi thông các nguồn lực cho phát triển văn hóa; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức làm công tác văn hóa, nghệ thuật. Quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa của dân tộc để người dân Việt Nam được hưởng thụ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Thanh Nga