Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

12/06/2021

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XIV; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố và một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Thị Thuý Lan dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Báo cáo kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, 81% ý kiến được hỏi đánh giá việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

79% ý kiến được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 đã làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

76% ý kiến được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

71% ý kiến được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 khôi phục, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

70% ý kiến được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú; công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là là thế hệ trẻ. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị  quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với những tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại hội nghị, có 136 tập thể, 178 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Biểu dương, đánh giá cao thành tích của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, đặc biệt là chú trọng đến việc học tập, làm theo gương Bác.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi người đều cảm thấy phải học Bác, gần dân, sát dân, làm cho đất nước ngày càng phát triển, trường tồn. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, học Bác không phải là nói suông mà phải làm theo, hiện thực hóa thành các chương trình hành động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và phải thấm nhuần tư tưởng của Bác; đề cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đưa việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây và chống, nói đi đôi với làm; ngăn chặn suy thoái tư tưởng, đạo đức chính trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, khuyến khích, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, những tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đưa nước ta vào giữa thế kỷ 21 trở thành nước có thu nhập cao, phát triển, đưa giấc mơ Việt Nam thịnh vượng, hùng cường “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn trở thành sự thật.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: