Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

03/12/2020

Sáng 3/12, các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Văn hóa và Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp đưa kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định, các hoạt động văn hóa - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Kết thúc năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 78.800 tỷ đồng, tăng 0,69%; quy mô GRDP ước đạt 122.160 tỷ đồng, tăng 2,69% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến đạt 28.750 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa ước đạt trên 24.950 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2021, Vĩnh Phúc sẽ tập trung khôi phục, phát triển kinh tế gắn với duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh phát triển. Phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,5 - 9%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 30.700 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 27.100 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn 4,98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,2%.

Đối với kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội  5 năm 2016 - 2020, Vĩnh Phúc đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 6,54%/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 157.550 tỷ đồng. Năng suất lao động có sự cải thiện rõ rệt so với giai đoạn trước với tăng trưởng ước đạt 8,28%, cao hơn bình quân chung cả nước. GRDP bình quân đầu người đến hết năm 2020 dự kiến đạt 104,23 triệu đồng/người, tăng bình quân 7,64%/năm. Toàn tỉnh đã thu hút được nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, đô thị, du lịch sinh thái… với tổng vốn đầu tư FDI ước đạt 2,9 tỷ USD; DDI ước đạt 58.100 tỷ đồng. Các chính sách người có công, an sinh xã hội được bảo đảm; tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước được kiện toàn, tinh giản biên chế được đẩy mạnh; cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng lãng phí đạt nhiều kết quả tích cực. 

Cho ý kiến vào các báo cáo này, các đại biểu đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, bảo đảm thống số liệu giữa các bảng, biểu. Làm rõ nguyên nhân, khó khăn, bất cập trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, chương trình mỗi xã một sản phẩm, nông nghiệp công nghệ cao.

Các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh cần có thêm những giải pháp cụ thể trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; cập nhật, bổ sung kết quả làm được trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử. Đồng thời, bổ sung số liệu trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo để tăng tính thuyết phục; có đánh giá cụ thể kết quả thực hiện Đề án đưa công an chính quy về xã, Đề án phòng chống xử lý vi phạm về đất đai; bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, làm rõ các nội dung đại biểu đề xuất, sớm hoàn thiện các báo cáo. Riêng đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 cần bổ sung thêm các giải pháp cụ thể bảo đảm khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Bích Phượng