Củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên

14/10/2020

Phát biểu tham luận tại Đại hội của đồng chí Trần Việt Cường, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Qua nghiên cứu tài liệu và nghe các ý kiến phát biểu, thay mặt Đoàn Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường, tôi bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các ý kiến góp ý, bổ sung của các đại biểu.

Để góp phần làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, tôi xin có một số ý kiến đóng góp như sau:

Trước hết, Báo cáo chính trị và Chương trình hành động do Ban Chấp hành khóa XVI xây dựng, đã nhất quán quan điểm xác định vị trí, vai trò “then chốt” của công tác xây dựng đảng trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy và trong toàn Đảng bộ tỉnh. Điều này được thể hiện rất rõ khi vấn đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,… nâng cao năng lực lãnh đạo,… sức chiến đấu của Đảng” được đặt lên vị trí đầu tiên trong bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như hệ thống các quan điểm phát triển của tỉnh và mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được những kết quả quan trọng cả về đổi mới phương thức lãnh đạo, nhận thức và hành động trong trong công tác chính trị, tư tưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là phương châm hướng mạnh về cơ sở.

Nhận thức rõ tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò tiên quyết đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tỉnh ủy đã căn cứ yêu cầu từ thực tiễn để có giải pháp phù hợp về đội ngũ cán bộ, về phương pháp công tác, hay về chấp hành kỷ luật, kỷ cương của tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý; quan tâm sâu sắc đến đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu với sự ổn định, phát triển của cơ sở; không chỉ cấp huyện trực tiếp nắm đến địa bàn thôn, tổ dân phố, mà các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cũng nghiêm túc thực hiện chế độ đi công tác cơ sở, đi dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn, để nắm chắc tình hình, từ đó có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Là đơn vị cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự tạo điều kiện, quan tâm phối hợp của các ban, ngành đoàn thể tỉnh, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, trở thành đơn vị trong tốp đầu của tỉnh về một số lĩnh vực, nổi bật là hoàn thành xây dựng Nông thôn mới ở 20 xã còn lại; thực hiện dồn thửa đổi ruộng với gần 1.300 ha ở 8 xã; giải phóng mặt bằng 209 dự án, công trình với hơn 330 ha; thực hiện tốt an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt việc sắp sếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của Tỉnh ủy, trong đó có sáp nhập hai xã Tân Cương và Phú Thịnh thành xã Tân Phú. Đảng bộ huyện 2 năm liên tục (2018, 2019) được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Để có được những kết quả nói trên, một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết tâm, quyết liệt, kiên trì của cấp ủy từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng ở các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Nhận thức sâu sắc nhân tố này, bên cạnh phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, thị trấn; từ năm 2013, huyện đã thành lập các Tổ công tác của Huyện ủy định kỳ hằng quý dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố; một mặt, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; mặt khác, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, không thiết tha đứng trong hàng ngũ Đảng. Thực tiễn triển khai các công việc khó như dồn thửa đổi ruộng, giải phóng mặt bằng ở Vĩnh Tường cho thấy, nơi nào đảng bộ, chi bộ đoàn kết, sức chiến đấu tốt, kiên định mục tiêu, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu, nơi đấy khó khăn đến mấy cũng sẽ giải quyết được; trái lại, nơi nào chi bộ yếu kém, công việc sẽ trì trệ, nút thắt dù dễ cởi vẫn khó tháo gỡ.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Về những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, trong Báo cáo chính trị cũng đã thẳng thắn chỉ ra. Chúng tôi xin được bổ sung rõ thêm là:

Chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay nhìn chung chưa cao, chưa chú trọng nhiều đến nội dung chính trị, tư tưởng. Trong khi công tác phát triển đảng viên khó khăn về nguồn kết nạp, thì số đảng viên phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên, đảng viên xin ra khỏi đảng có chiều hướng tăng lên. Vai trò nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở không ít cán bộ, đảng viên chưa trở thành hành động tự giác, thường xuyên.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, rất cần thiết phải tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi ủy, đảng ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đồng thời, phải xác định đúng và trúng nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức cơ sở đảng, để từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa bàn dân cư.

Hai là, Nâng cao chất lượng cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong chấp hành các nguyên tắc, quy định sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng. Tự phê bình và phê bình cần đi đôi với nhau và phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, một mặt phải là người nêu gương trong tự phê bình và phê bình, mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục; mặt khác, biết gợi mở vấn đề để cán bộ, đảng viên mạnh dạn tự phê bình và phê bình.

Ba là, chú trọng kiện toàn chi bộ về mặt tổ chức và các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quản lý chặt chẽ chất lượng đảng viên, trong đó cần coi trọng quản lý về mặt tư tưởng, động cơ, thái độ thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò, gắn trách nhiệm các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng; phân công cấp ủy viên phụ trách từng mặt công tác, phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng. Hằng tháng, thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ bảo đảm nghiêm túc, thực chất theo Hướng dẫn số 13 của Tỉnh ủy.

Bốn là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng ủy, của chi bộ; kiểm tra, giám sát đảng viên, nhằm gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Năm là, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, cán bộ, đảng viên với nhân dân; thực hiện tốt quy định tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng chăm lo đời sống nhân dân.

Trên đây là ý kiến tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường, với mong muốn góp phần bổ sung, làm sâu sắc thêm Báo cáo chính trị của Đại hội. Trước khi ngừng lời, xin được kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Các tin đã đưa ngày: