Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2019

01/10/2019

Sáng 1/10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 2 cho  82 đảng viên mới ở 27 chi, đảng bộ trực thuộc.

Trong thời gian 6 ngày, từ ngày 1/10 đến 8/10, học viên được học tập và nghiên cứu nội dung cơ bản của các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bải vệ môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng cơ sở; xây dựng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng danh với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Trên cơ sở đó, mỗi đảng viện dự bị xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch - vững mạnh.

Minh Sao

 

Các tin đã đưa ngày: