Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Vĩnh Phúc

30/09/2019

Chiều 30/9, Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chi tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Trình bày báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định, mặc dù trong giai đoạn này, Vĩnh Phúc phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức song với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2020 ước đạt 7,43%/năm, giai đoạn 2016-2020 ước đạt 8,1%/năm, vượt mục tiêu đề ra. Sản xuất công nghiệp tiếp tục là nền tảng của nền kinh tế, đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng và thu ngân sách; hệ thống cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư. Lĩnh vực nông nghiệp đã hình thành được một số vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các ngành du lịch, dịch vụ ngày càng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng, mua sắm của nhân dân. Các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới về phương thức, nội dung, thu hút vốn đầu tư đạt kết quả tốt. Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư theo hướng hiện đại. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; việc triển khai thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy và các Nghị quyết 38,39 của Bộ Chính trị bước đầu có hiệu quả.

Về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, Vĩnh Phúc sẽ khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường theo hướng bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 7,5-8%/năm; tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ chiếm khoảng 94,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 120-122 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 80-85%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Hoàn thành mục tiêu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và làm một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch lớn của vùng và của cả nước. Để đạt được các mục tiêu này, Vĩnh Phúc sẽ triển khai thực hiện tốt 13 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó, trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nông thôn; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp; thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo; quản lý, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên…

Trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã ban hành và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 5 nghị quyết chuyên đề, 30 chỉ thị, 30 kết luận, 25 chương trình hành động, 6 đề án và nhiều văn bản trên các lĩnh vực nhằm thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng gồm: Quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của Đảng; tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và chất lượng đảng viên và luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra. Các mặt công tác: Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác dân vận được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã phân tích, làm rõ hơn những kết quả Vĩnh Phúc đạt được trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, đề nghị Trung ương nghiên cứu có cơ chế, chính sách khuyến khích, khơi dậy sự sáng tạo của những người tài; tiếp tục quan tâm tháo gỡ các khó khăn, nút thắt trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để các địa phương có những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2030.

Trao đổi tại buổi làm việc, Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh đánh giá, làm rõ những tác động, mối tương quan giữa thu hút đầu tư, phát triển các doanh nghiệp FDI với DDI; mối tương quan giữa phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, cần đưa ra các dự báo về những tác động của tình hình kinh tế thế giới, trong nước tác động đến kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2030, từ đó xác định rõ ngành kinh tế chủ lực tỉnh tập trung đầu tư phát triển, công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu giai đoạn tới. Nhiều đại biểu cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, có giải pháp để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, sự phát triển giữa đô thị và nông thôn, xây dựng mối liên kết thúc đẩy kinh tế vùng phát triển…

Đánh giá cao kết quả Vĩnh Phúc đạt được trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, để xây dựng tốt Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tỉnh cần xác định rõ các trụ cột kinh tế -xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển công nghiệp công nghệ cao, đáp ứng tốt yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai; có các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn. Đồng thời, xác định rõ mục tiêu phát triển cho từng giai đoạn 5 năm, 10 năm tiếp theo; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng cho biết, những kinh nghiệm, bài học trong phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc giai đoạn 2010-2020 sẽ là thực tiễn sinh động để Đoàn báo cáo Trung ương nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: