HĐND huyện Bình Xuyên, HĐND huyện Vĩnh Tường tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021

09/04/2021

Sáng 9/4, HĐND huyện Bình Xuyên tổ chức kỳ họp thứ 23 tổng kết hoạt động HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Bình Xuyên đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện tổ chức thành công 23 kỳ họp, ban hành 227 nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm; 28 nghị quyết về nhân sự; 14 nghị quyết về dự toán ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện hằng năm; 48 nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án...Chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng cao; công tác điều hành được đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, giảm thời gian đọc báo cáo trên hội trường, tăng thời lượng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; diễn biến của kỳ họp được truyền thanh trực tiếp để nhân dân theo dõi, nắm bắt.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện cũng tổ chức 25 cuộc giám sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo...Đặc biệt, HĐND huyện và các cơ quan liên quan đã có sự phối hợp tốt trong tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát và tiếp công dân để nắm bắt, giải quyết các vấn đề nổi cộm cử tri quan tâm, kiến nghị.

Tại kỳ họp, HĐND huyện tập trung xem xét, cho ý kiến vào 6 báo cáo, 16 tờ trình, thông qua 16 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng về việc phân bổ vốn đầu tư công đợt 2 năm 2021; điều chỉnh, bổ sung nội dung trong Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc.

Sáng 9/4, HĐND huyện Vĩnh Tường tổ chức kỳ họp thứ 21, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Là nhiệm kỳ đầu của HĐND huyện Vĩnh Tường từ khi thiết lập trở lại sau một thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức cấp HĐND huyện, với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

 HĐND huyện đã tổ chức 20 kỳ họp thường lệ và đột xuất; 5 phiên giám sát chuyên đề và 25 cuộc giám sát, khảo sát đối với UBND huyện và các đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện; tổ chức 18 buổi tiếp xúc cử tri Đặc biệt, với 137 nghị quyết được HĐND huyện thông qua và ban hành trong nhiệm kỳ đã tạo cơ sở pháp lý để UBND huyện, các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện một cách toàn diện, đưa bức tranh kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục khởi sắc với 12/12 chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, công tác giám sát được triển khai có hiệu quả, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao, tập trung vào những nội dung gây bức xúc trong nhân dân, được cử tri quan tâm, kiến nghị. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thực hiện công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định và ngày càng thực chất. Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ. 

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 còn những tồn tại, hạn chế như: Một số nghị quyết sau khi ban hành phải điều chỉnh, bổ sung; công tác “hậu giám sát”, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát thiếu thường xuyên; phương pháp tiếp xúc cử tri chưa linh hoạt, chưa tổ chức được tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Vĩnh Tường đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021; thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND huyện, thường trực UBND huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách.

Bích Phượng - Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: